Lectionary Calendar
Tuesday, April 23rd, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Timothy 4:10

New American Standard Bible
1 Timothy 4:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For it is for this we labor and strive, because we have fixed our hope on the living God, who is the Savior of all men, especially of believers.
NA26 – εἰς τοῦτο γὰρ κοπιῶμεν (5719) καὶ ἀγωνιζόμεθα, (5736) ὅτι ἠλπίκαμεν (5758) ἐπὶ θεῷ ζῶντι, (5723) ὅς ἐστιν (5748) σωτὴρ πάντων ἀνθρώπων, μάλιστα πιστῶν.
WH – εις τουτο γαρ κοπιωμεν (5719) και αγωνιζομεθα (5736) οτι ηλπικαμεν (5758) επι θεω ζωντι (5723) ος εστιν (5719) σωτηρ παντων ανθρωπων μαλιστα πιστων
PES – ܡܶܛܽܠ ܗܳܕ݂ܶܐ ܗ݈ܘ ܓ݁ܶܝܪ ܠܳܐܶܝܢܰܢ ܘܡܶܬ݂ܚܰܣܕ݂ܺܝܢܰܢ ܕ݁ܰܡܣܰܒ݁ܪܺܝܢܰܢ ܒ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܚܰܝܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܡܰܚܝܳܢܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܕ݁ܰܡܗܰܝܡܢܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile