Lectionary Calendar
Sunday, March 3rd, 2024
the Third Sunday of Lent
There are 28 days til Easter!
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Timothy 2:5

New American Standard Bible
1 Timothy 2:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For there is one God, {and} one mediator also between God and men, {the} man Christ Jesus,
NA26 – εἷς γὰρ θεός, εἷς καὶ μεσίτης θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, ἄνθρωπος Χριστὸς Ἰησοῦς,
WH – εις γαρ θεος εις και μεσιτης θεου και ανθρωπων ανθρωπος χριστος ιησους
PES – ܚܰܕ݂ ܗ݈ܽܘ ܓ݁ܶܝܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܚܰܕ݂ ܗ݈ܽܘ ܡܶܨܥܳܝܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܕ݂ܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile