Lectionary Calendar
Sunday, February 25th, 2024
the Second Sunday of Lent
There are 35 days til Easter!
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Timothy 1:19

New American Standard Bible
1 Timothy 1:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – keeping faith and a good conscience, which some have rejected and suffered shipwreck in regard to their faith.
NA26 – ἔχων (5723) πίστιν καὶ ἀγαθὴν συνείδησιν, ἥν τινες ἀπωσάμενοι (5666) περὶ τὴν πίστιν ἐναυάγησαν· (5656)
WH – εχων (5723) πιστιν και αγαθην συνειδησιν ην τινες απωσαμενοι (5666) περι την πιστιν εναυαγησαν (5656)
PES – ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܬ݂ܺܐܪܬ݁ܳܐ ܛܳܒ݂ܬ݂ܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܰܠܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܚܰܩܘ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܶܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܐܶܣܬ݁ܰܪܰܩܘ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile