Lectionary Calendar
Monday, April 22nd, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Peter 2:5

New American Standard Bible
1 Peter 2:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – you also, as living stones, are being built up as a spiritual house for a holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ.
NA26 – καὶ αὐτοὶ ὡς λίθοι ζῶντες (5723) οἰκοδομεῖσθε (5743) οἶκος πνευματικὸς εἰς ἱεράτευμα ἅγιον, ἀνενέγκαι (5658) πνευματικὰς θυσίας εὐπροσδέκτους τῷ θεῷ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ.
WH – και αυτοι ως λιθοι ζωντες (5723) οικοδομεισθε (5743) οικος πνευματικος εις ιερατευμα αγιον ανενεγκαι (5658) πνευματικας θυσιας ευπροσδεκτους [ | [τω] ] θεω δια ιησου χριστου
PES – ܘܳܐܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܟ݁ܺܐܦ݂ܶܐ ܚܰܝܳܬ݂ܳܐ ܐܶܬ݂ܒ݁ܰܢܰܘ ܘܰܗܘܰܘ ܗܰܝܟ݁ܠܶܐ ܪܽܘܚܳܢܶܐ ܘܟ݂ܳܗܢܶܐ ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ ܠܡܰܣܳܩܽܘ ܕ݁ܶܒ݂ܚܶܐ ܪܽܘܚܳܢܶܐ ܕ݁ܰܡܩܰܒ݁ܠܺܝܢ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒ݁ܝܰܕ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile