Lectionary Calendar
Wednesday, February 28th, 2024
the Second Week of Lent
There are 32 days til Easter!
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Peter 2:18

New American Standard Bible
1 Peter 2:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Servants, be submissive to your masters with all respect, not only to those who are good and gentle, but also to those who are unreasonable.
NA26 – Οἱ οἰκέται ὑποτασσόμενοι (5746) ἐν παντὶ φόβῳ τοῖς δεσπόταις, οὐ μόνον τοῖς ἀγαθοῖς καὶ ἐπιεικέσιν ἀλλὰ καὶ τοῖς σκολιοῖς.
WH – οι οικεται υποτασσομενοι (5746) εν παντι φοβω τοις δεσποταις ου μονον τοις αγαθοις και επιεικεσιν αλλα και τοις σκολιοις
PES – ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܥܰܒ݂ܕ݁ܶܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܐܶܫܬ݁ܰܥܒ݁ܰܕ݂ܘ ܠܡܳܪܰܝܟ݁ܽܘܢ ܒ݁ܕ݂ܶܚܠܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܠܛܳܒ݂ܶܐ ܘܰܠܡܰܟ݁ܺܝܟ݂ܶܐ ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ݂ ܠܰܩܫܰܝܳܐ ܘܰܠܥܰܣܩܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile