Lectionary Calendar
Wednesday, February 28th, 2024
the Second Week of Lent
There are 32 days til Easter!
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Peter 1:6

New American Standard Bible
1 Peter 1:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – In this you greatly rejoice, even though now for a little while, if necessary, you have been distressed by various trials,
NA26 – δέον (5901) ἐστὶν (5748) λυπηθέντες (5685) ἐν ποικίλοις πειρασμοῖς,
WH – εν ω αγαλλιασθε (5736) ολιγον αρτι ει δεον (5723) [ | [εστιν] (5719) ] λυπηθεντες (5685) εν ποικιλοις πειρασμοις
PES – ܕ݁ܰܒ݂ܗܽܘܢ ܬ݁ܶܚܕ݁ܽܘܢ ܠܥܳܠܰܡ ܐܳܦ݂ܶܢ ܒ݁ܗܳܢܳܐ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܩܰܠܺܝܠ ܡܶܬ݁ܬ݁ܥܺܝܩܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܢܶܣܝܽܘܢܶܐ ܡܫܰܚܠܦ݂ܶܐ ܕ݁ܥܳܕ݂ܶܝܢ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile