Lectionary Calendar
Monday, April 22nd, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Peter 1:21

New American Standard Bible
1 Peter 1:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – who through Him are believers in God, who raised Him from the dead and gave Him glory, so that your faith and hope are in God.
NA26 – τοὺς δι αὐτοῦ πιστοὺς εἰς θεὸν τὸν ἐγείραντα (5660) αὐτὸν ἐκ νεκρῶν καὶ δόξαν αὐτῷ δόντα, (5631) ὥστε τὴν πίστιν ὑμῶν καὶ ἐλπίδα εἶναι (5750) εἰς θεόν.
WH – τους δι αυτου πιστους εις θεον τον εγειραντα (5660) αυτον εκ νεκρων και δοξαν αυτω δοντα (5631) ωστε την πιστιν υμων και ελπιδα ειναι (5721) εις θεον
PES – ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܒ݂ܺܐܝܕ݂ܶܗ ܗܰܝܡܶܢܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܰܐܩܺܝܡܶܗ ܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܡܺܝܬ݂ܶܐ ܘܝܰܗ݈ܒ݂ ܠܶܗ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܕ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܘܣܰܒ݂ܪܟ݂ܽܘܢ ܢܶܗܘܶܐ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile