Lectionary Calendar
Monday, April 22nd, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 John 3:14

New American Standard Bible
1 John 3:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – We know that we have passed out of death into life, because we love the brethren. He who does not love abides in death.
NA26 – ἡμεῖς οἴδαμεν (5758) ὅτι μεταβεβήκαμεν (5758) ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήν, ὅτι ἀγαπῶμεν (5719) τοὺς ἀδελφούς· μὴ ἀγαπῶν (5723) μένει (5719) ἐν τῷ θανάτῳ.
WH – ημεις οιδαμεν (5758) οτι μεταβεβηκαμεν (5758) εκ του θανατου εις την ζωην οτι αγαπωμεν (5719) τους αδελφους ο μη αγαπων (5723) μενει (5719) εν τω θανατω
PES – ܚܢܰܢ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢܰܢ ܕ݁ܫܰܢܺܝܢܰܢ ܡܶܢ ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܠܚܰܝܶܐ ܒ݁ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܡܰܚܒ݂ܺܝܢܰܢ ܠܰܐܚܰܝܢ ܗܰܘ ܕ݁ܠܳܐ ܡܰܚܶܒ݂ ܠܰܐܚܽܘܗ݈ܝ ܡܩܰܘܶܐ ܒ݁ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile