Lectionary Calendar
Saturday, April 13th, 2024
the Second Week after Easter
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 John 1:5

New American Standard Bible
1 John 1:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – This is the message we have heard from Him and announce to you, that God is Light, and in Him there is no darkness at all.
NA26 – Καὶ ἔστιν (5748) αὕτη ἀγγελία ἣν ἀκηκόαμεν (5754) ἀπ αὐτοῦ καὶ ἀναγγέλλομεν (5719) ὑμῖν, ὅτι θεὸς φῶς ἐστιν (5748) καὶ σκοτία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν (5748) οὐδεμία.
WH – και εστιν (5719) αυτη η αγγελια ην ακηκοαμεν (5754) απ αυτου και αναγγελλομεν (5719) υμιν οτι ο θεος φως εστιν (5719) και σκοτια [ ουκ εστιν (5719) εν αυτω | εν αυτω ουκ εστιν (5719) ] ουδεμια
PES – ܘܗܳܕ݂ܶܐ ܗ݈ܝ ܣܒ݂ܰܪܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܫܡܰܥܢ ܡܶܢܶܗ ܘܰܡܣܰܒ݁ܪܺܝܢܰܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܗ݈ܘ ܘܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܟ݁ܽܠ ܟ݁ܽܠܶܗ ܠܰܝܬ݁ ܒ݁ܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile