Lectionary Calendar
Tuesday, April 23rd, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 7:1

New American Standard Bible
1 Corinthians 7:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now concerning the things about which you wrote, it is good for a man not to touch a woman.
NA26 – Περὶ δὲ ὧν ἐγράψατε, (5656) καλὸν ἀνθρώπῳ γυναικὸς μὴ ἅπτεσθαι· (5733)
WH – περι δε ων εγραψατε (5656) καλον ανθρωπω γυναικος μη απτεσθαι (5733)
PES – ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܰܒ݂ܬ݁ܽܘܢ ܠܺܝ ܕ݁ܶܝܢ ܫܰܦ݁ܺܝܪ ܗ݈ܽܘ ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܠܰܐܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܩܰܪܰܒ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile