Lectionary Calendar
Thursday, April 25th, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 6:18

New American Standard Bible
1 Corinthians 6:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Flee immorality. Every {other} sin that a man commits is outside the body, but the immoral man sins against his own body.
NA26 – φεύγετε (5720) τὴν πορνείαν· πᾶν ἁμάρτημα ἐὰν ποιήσῃ (5661) ἄνθρωπος ἐκτὸς τοῦ σώματός ἐστιν, (5748) δὲ πορνεύων (5723) εἰς τὸ ἴδιον σῶμα ἁμαρτάνει. (5719)
WH – φευγετε (5720) την πορνειαν παν αμαρτημα ο εαν ποιηση (5661) ανθρωπος εκτος του σωματος εστιν (5719) ο δε πορνευων (5723) εις το ιδιον σωμα αμαρτανει (5719)
PES – ܥܪܽܘܩܘ ܡܶܢ ܙܳܢܝܽܘܬ݂ܳܐ ܟ݁ܽܠ ܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܢܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܠܒ݂ܰܪ ܡܶܢ ܦ݁ܰܓ݂ܪܶܗ ܗ݈ܺܝ ܡܰܢ ܕ݁ܰܡܙܰܢܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܦ݂ܰܓ݂ܪܶܗ ܗ݈ܽܘ ܚܳܛܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile