Lectionary Calendar
Thursday, April 25th, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 3:7

New American Standard Bible
1 Corinthians 3:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – So then neither the one who plants nor the one who waters is anything, but God who causes the growth.
NA26 – ὥστε οὔτε φυτεύων (5723) ἐστίν (5748) τι οὔτε ποτίζων, (5723) ἀλλ αὐξάνων θεός.
WH – ωστε ουτε ο φυτευων (5723) εστιν (5719) τι ουτε ο ποτιζων (5723) αλλ ο αυξανων (5723) θεος
PES – ܠܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܗܰܘ ܕ݁ܢܳܨܶܒ݂ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܡܶܕ݁ܶܡ ܘܠܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܡܰܫܩܶܐ ܐܶܠܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݁ܰܡܪܰܒ݁ܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile