Lectionary Calendar
Thursday, April 25th, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 2:7

New American Standard Bible
1 Corinthians 2:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – but we speak God's wisdom in a mystery, the hidden {wisdom} which God predestined before the ages to our glory;
NA26 – ἀλλὰ λαλοῦμεν (5719) θεοῦ σοφίαν ἐν μυστηρίῳ, τὴν ἀποκεκρυμμένην, (5772) ἣν προώρισεν (5656) θεὸς πρὸ τῶν αἰώνων εἰς δόξαν ἡμῶν·
WH – αλλα λαλουμεν (5719) θεου σοφιαν εν μυστηριω την αποκεκρυμμενην (5772) ην προωρισεν (5656) ο θεος προ των αιωνων εις δοξαν ημων
PES – ܐܶܠܳܐ ܡܡܰܠܠܺܝܢܰܢ ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܒ݁ܐ݈ܪܳܙ ܗܳܝ ܕ݁ܰܡܟ݂ܰܣܝܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܘܩܰܕ݁ܶܡ ܗ݈ܘܳܐ ܦ݁ܰܪܫܳܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܥܳܠܡܶܐ ܠܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܕ݁ܺܝܠܰܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile