Lectionary Calendar
Saturday, April 20th, 2024
the Third Week after Easter
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 15:58

New American Standard Bible
1 Corinthians 15:58
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your toil is not {in} vain in the Lord.
NA26 – Ὥστε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, ἑδραῖοι γίνεσθε, (5737) ἀμετακίνητοι, περισσεύοντες (5723) ἐν τῷ ἔργῳ τοῦ κυρίου πάντοτε, εἰδότες (5761) ὅτι κόπος ὑμῶν οὐκ ἔστιν (5748) κενὸς ἐν κυρίῳ.
WH – ωστε αδελφοι μου αγαπητοι εδραιοι γινεσθε (5737) αμετακινητοι περισσευοντες (5723) εν τω εργω του κυριου παντοτε ειδοτες (5761) οτι ο κοπος υμων ουκ εστιν (5719) κενος εν κυριω
PES – ܡܶܟ݁ܺܝܠ ܐܰܚܰܝ ܘܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܰܝ ܗܘܰܘ ܡܫܰܪܪܺܝܢ ܘܠܳܐ ܬ݁ܶܗܘܽܘܢ ܡܶܬ݁ܙܺܝܥܺܝܢ ܐܶܠܳܐ ܗܘܰܘ ܡܶܬ݂ܝܰܬ݁ܪܺܝܢ ܒ݁ܟ݂ܽܠܙܒ݂ܰܢ ܒ݁ܰܥܒ݂ܳܕ݂ܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܥܰܡܠܟ݂ܽܘܢ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܣܪܺܝܩ ܒ݁ܡܳܪܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile