Lectionary Calendar
Thursday, April 18th, 2024
the Third Week after Easter
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 15:37

New American Standard Bible
1 Corinthians 15:37
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and that which you sow, you do not sow the body which is to be, but a bare grain, perhaps of wheat or of something else.
NA26 – καὶ σπείρεις, (5719) οὐ τὸ σῶμα τὸ γενησόμενον (5697) σπείρεις (5719) ἀλλὰ γυμνὸν κόκκον εἰ τύχοι (5630) σίτου τινος τῶν λοιπῶν·
WH – και ο σπειρεις (5719) ου το σωμα το γενησομενον (5697) σπειρεις (5719) αλλα γυμνον κοκκον ει τυχοι (5630) σιτου η τινος των λοιπων
PES – ܘܗܰܘ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܙܳܪܰܥ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܗܰܘ ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܐ ܕ݁ܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ ܠܡܶܗܘܳܐ ܙܳܪܰܥ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܐܶܠܳܐ ܦ݁ܪܶܕ݁ܬ݁ܳܐ ܥܰܪܛܶܠܳܝܬ݁ܳܐ ܕ݁ܚܶܛܶܐ ܐܰܘ ܕ݁ܰܣܥܳܪܶܐ ܐܰܘ ܕ݁ܫܰܪܟ݁ܳܐ ܕ݁ܙܰܪܥܽܘܢܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile