Lectionary Calendar
Thursday, April 25th, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 14:25

New American Standard Bible
1 Corinthians 14:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – the secrets of his heart are disclosed; and so he will fall on his face and worship God, declaring that God is certainly among you.
NA26 – τὰ κρυπτὰ τῆς καρδίας αὐτοῦ φανερὰ γίνεται, (5736) καὶ οὕτως πεσὼν (5631) ἐπὶ πρόσωπον προσκυνήσει (5692) τῷ θεῷ, ἀπαγγέλλων (5723) ὅτι Ὄντως θεὸς ἐν ὑμῖν ἐστιν. (5748)
WH – τα κρυπτα της καρδιας αυτου φανερα γινεται (5736) και ουτως πεσων (5631) επι προσωπον προσκυνησει (5692) τω θεω απαγγελλων (5723) οτι οντως ο θεος εν υμιν εστιν (5719)
PES – ܘܟ݂ܰܣܝܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܠܶܒ݁ܶܗ ܡܶܬ݂ܓ݁ܰܠܝܳܢ ܘܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܢܶܦ݁ܶܠ ܥܰܠ ܐܰܦ݁ܰܘܗ݈ܝ ܘܢܶܣܓ݁ܽܘܕ݂ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܢܺܐܡܰܪ ܫܰܪܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile