Lectionary Calendar
Saturday, April 13th, 2024
the Second Week after Easter
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 14:22

New American Standard Bible
1 Corinthians 14:22
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – So then tongues are for a sign, not to those who believe but to unbelievers; but prophecy {is for a sign,} not to unbelievers but to those who believe.
NA26 – ὥστε αἱ γλῶσσαι εἰς σημεῖόν εἰσιν (5748) οὐ τοῖς πιστεύουσιν (5723) ἀλλὰ τοῖς ἀπίστοις, δὲ προφητεία οὐ τοῖς ἀπίστοις ἀλλὰ τοῖς πιστεύουσιν. (5723)
WH – ωστε αι γλωσσαι εις σημειον εισιν (5719) ου τοις πιστευουσιν (5723) αλλα τοις απιστοις η δε προφητεια ου τοις απιστοις αλλα τοις πιστευουσιν (5723)
PES – ܡܳܕ݂ܶܝܢ ܠܶܫܳܢܶܐ ܠܳܐܬ݂ܳܐ ܗܽܘ ܣܺܝܡܺܝܢ ܠܳܐ ܠܰܡܗܰܝܡܢܶܐ ܐܶܠܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܢܒ݂ܺܝܰܘܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܐܶܠܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile