Lectionary Calendar
Saturday, April 20th, 2024
the Third Week after Easter
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 14:1,39

New American Standard Bible
1 Corinthians 14:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Pursue love, yet desire earnestly spiritual {gifts,} but especially that you may prophesy.
NA26 – Διώκετε (5720) τὴν ἀγάπην, ζηλοῦτε (5720) δὲ τὰ πνευματικά, μᾶλλον δὲ ἵνα προφητεύητε. (5725)
WH – διωκετε (5720) την αγαπην ζηλουτε (5720) δε τα πνευματικα μαλλον δε ινα προφητευητε (5725)
PES – ܗܰܪ݈ܛܘ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܚܽܘܒ݁ܳܐ ܘܛܰܢܘ ܒ݁ܡܰܘܗܒ݂ܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܪܽܘܚܳܐ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܬ݂ܶܬ݂ܢܰܒ݁ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  
1 Corinthians 14:39
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore, my brethren, desire earnestly to prophesy, and do not forbid to speak in tongues.
NA26 – ὥστε, ἀδελφοί μου, ζηλοῦτε (5720) τὸ προφητεύειν, (5721) καὶ τὸ λαλεῖν (5721) μὴ κωλύετε (5720) γλώσσαις·
WH – ωστε αδελφοι [ μου | [μου] ] ζηλουτε (5720) το προφητευειν (5721) και το λαλειν (5721) μη κωλυετε (5720) γλωσσαις
PES – ܛܰܢܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܐܰܚܰܝ ܠܡܶܬ݂ܢܰܒ݁ܳܝܽܘ ܘܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ ܒ݁ܠܶܫܳܢܶܐ ܠܳܐ ܬ݁ܶܟ݂ܠܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile