Lectionary Calendar
Monday, March 4th, 2024
the Third Week of Lent
There are 27 days til Easter!
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 11:7

New American Standard Bible
1 Corinthians 11:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For a man ought not to have his head covered, since he is the image and glory of God; but the woman is the glory of man.
NA26 – ἀνὴρ μὲν γὰρ οὐκ ὀφείλει (5719) κατακαλύπτεσθαι (5745) τὴν κεφαλήν, εἰκὼν καὶ δόξα θεοῦ ὑπάρχων· (5723) γυνὴ δὲ δόξα ἀνδρός ἐστιν. (5748)
WH – ανηρ μεν γαρ ουκ οφειλει (5719) κατακαλυπτεσθαι (5733) την κεφαλην εικων και δοξα θεου υπαρχων (5723) η γυνη δε δοξα ανδρος εστιν (5719)
PES – ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܠܳܐ ܚܰܝܳܒ݂ ܕ݁ܰܢܟ݂ܰܣܶܐ ܪܺܫܶܗ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܕ݂ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܗܽܘ ܘܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܗ݈ܝ ܕ݁ܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile