Lectionary Calendar
Thursday, April 25th, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 11:20

New American Standard Bible
1 Corinthians 11:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore when you meet together, it is not to eat the Lord's Supper,
NA26 – (5748) κυριακὸν δεῖπνον φαγεῖν, (5629)
WH – συνερχομενων (5740) ουν υμων επι το αυτο ουκ εστιν (5719) κυριακον δειπνον φαγειν (5629)
PES – ܡܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܕ݁ܡܶܬ݂ܟ݁ܰܢܫܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܰܘ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܙܳܕ݂ܶܩ ܠܝܰܘܡܶܗ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܐܳܟ݂ܠܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܘܫܳܬ݂ܶܝܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile