Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 6:18-23; 6:6-12

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Romans 6:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and having been freed from sin, you became slaves of righteousness.
NA26 – ἐλευθερωθέντες (5685) δὲ ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας ἐδουλώθητε (5681) τῇ δικαιοσύνῃ·
WH – ελευθερωθεντες (5685) δε απο της αμαρτιας εδουλωθητε (5681) τη δικαιοσυνη
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܚܰܪܰܪܬ݁ܽܘܢ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܐܶܫܬ݁ܰܥܒ݁ܰܕ݁ܬ݁ܽܘܢ ܠܟ݂ܺܐܢܽܘܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Romans 6:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – I am speaking in human terms because of the weakness of your flesh. For just as you presented your members as slaves to impurity and to lawlessness, resulting in {further} lawlessness, so now present your members as slaves to righteousness, resulting in sanctification.
NA26 – ἀνθρώπινον λέγω (5719) διὰ τὴν ἀσθένειαν τῆς σαρκὸς ὑμῶν. ὥσπερ γὰρ παρεστήσατε (5656) τὰ μέλη ὑμῶν δοῦλα τῇ ἀκαθαρσίᾳ καὶ τῇ ἀνομίᾳ εἰς τὴν ἀνομίαν, οὕτως νῦν παραστήσατε (5657) τὰ μέλη ὑμῶν δοῦλα τῇ δικαιοσύνῃ εἰς ἁγιασμόν.
WH – ανθρωπινον λεγω (5719) δια την ασθενειαν της σαρκος υμων ωσπερ γαρ παρεστησατε (5656) τα μελη υμων δουλα τη ακαθαρσια και τη ανομια [ [εις την ανομιαν] | εις την ανομιαν ] ουτως νυν παραστησατε (5657) τα μελη υμων δουλα τη δικαιοσυνη εις αγιασμον
PES – ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܒ݂ܶܝܬ݂ ܒ݁ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܟ݁ܪܺܝܗܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܣܪܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܰܐܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܛܰܝܶܒ݂ܬ݁ܽܘܢ ܗܰܕ݁ܳܡܰܝܟ݁ܽܘܢ ܠܥܰܒ݂ܕ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܛܰܢܦ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܕ݂ܥܰܘܠܳܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܗܳܫܳܐ ܛܰܝܶܒ݂ܘ ܗܰܕ݁ܳܡܰܝܟ݁ܽܘܢ ܠܥܰܒ݂ܕ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܟ݂ܺܐܢܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܕ݂ܩܰܕ݁ܺܝܫܽܘܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Romans 6:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For when you were slaves of sin, you were free in regard to righteousness.
NA26 – ὅτε γὰρ δοῦλοι ἦτε (5713) τῆς ἁμαρτίας, ἐλεύθεροι ἦτε (5713) τῇ δικαιοσύνῃ.
WH – οτε γαρ δουλοι ητε (5707) της αμαρτιας ελευθεροι ητε (5707) τη δικαιοσυνη
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܥܰܒ݂ܕ݁ܶܐ ܗ݈ܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܰܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܡܚܰܪܪܶܐ ܗ݈ܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܠܟ݂ܺܐܢܽܘܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Romans 6:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore what benefit were you then deriving from the things of which you are now ashamed? For the outcome of those things is death.
NA26 – τίνα οὖν καρπὸν εἴχετε (5707) τότε ἐφ οἷς νῦν ἐπαισχύνεσθε; (5736) τὸ γὰρ τέλος ἐκείνων θάνατος.
WH – τινα ουν καρπον ειχετε (5707) τοτε εφ οις νυν επαισχυνεσθε (5736) το γαρ τελος εκεινων θανατος
PES – ܘܡܳܢܳܐ ܐܳܕ݂ܫܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܒ݁ܳܗܬ݁ܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܶܗ ܚܰܪܬ݂ܶܗ ܓ݁ܶܝܪ ܐܺܝܬ݂ܶܝܗ ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Romans 6:22
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But now having been freed from sin and enslaved to God, you derive your benefit, resulting in sanctification, and the outcome, eternal life.
NA26 – νυνὶ δέ, ἐλευθερωθέντες (5685) ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας δουλωθέντες (5685) δὲ τῷ θεῷ, ἔχετε (5719) τὸν καρπὸν ὑμῶν εἰς ἁγιασμόν, τὸ δὲ τέλος ζωὴν αἰώνιον.
WH – νυνι δε ελευθερωθεντες (5685) απο της αμαρτιας δουλωθεντες (5685) δε τω θεω εχετε (5719) τον καρπον υμων εις αγιασμον το δε τελος ζωην αιωνιον
PES – ܘܗܳܫܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܚܰܪܰܪܬ݁ܽܘܢ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܘܰܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܥܰܒ݂ܕ݁ܶܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܦ݁ܺܐܪܶܐ ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ ܕ݁ܚܰܪܬ݂ܗܽܘܢ ܚܰܝܶܐ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ ܀
Lexical Parser:  
Romans 6:23
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord.
NA26 – τὰ γὰρ ὀψώνια τῆς ἁμαρτίας θάνατος, τὸ δὲ χάρισμα τοῦ θεοῦ ζωὴ αἰώνιος ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν.
WH – τα γαρ οψωνια της αμαρτιας θανατος το δε χαρισμα του θεου ζωη αιωνιος εν χριστω ιησου τω κυριω ημων
PES – ܬ݁ܶܐܓ݂ܽܘܪܬ݁ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܗ݈ܘ ܘܡܰܘܗܰܒ݂ܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܚܰܝܶܐ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ ܒ݁ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Romans 6:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – knowing this, that our old self was crucified with {Him,} in order that our body of sin might be done away with, so that we would no longer be slaves to sin;
NA26 – τοῦτο γινώσκοντες, (5723) ὅτι παλαιὸς ἡμῶν ἄνθρωπος συνεσταυρώθη, (5681) ἵνα καταργηθῇ (5686) τὸ σῶμα τῆς ἁμαρτίας, τοῦ μηκέτι δουλεύειν (5721) ἡμᾶς τῇ ἁμαρτίᾳ·
WH – τουτο γινωσκοντες (5723) οτι ο παλαιος ημων ανθρωπος συνεσταυρωθη (5681) ινα καταργηθη (5686) το σωμα της αμαρτιας του μηκετι δουλευειν (5721) ημας τη αμαρτια
PES – ܝܳܕ݂ܥܺܝܢܰܢ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܒ݂ܰܪܢܳܫܰܢ ܥܰܬ݁ܺܝܩܳܐ ܐܶܙܕ݁ܩܶܦ݂ ܥܰܡܶܗ ܕ݁ܢܶܬ݂ܒ݁ܰܛܰܠ ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܐ ܕ݁ܰܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܬ݂ܽܘܒ݂ ܠܳܐ ܢܫܰܡܶܫ ܠܰܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Romans 6:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – for he who has died is freed from sin.
NA26 – γὰρ ἀποθανὼν (5631) δεδικαίωται (5769) ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας.
WH – ο γαρ αποθανων (5631) δεδικαιωται (5769) απο της αμαρτιας
PES – ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܡܺܝܬ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܐܶܬ݂ܚܰܪܰܪ ܠܶܗ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Romans 6:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now if we have died with Christ, we believe that we shall also live with Him,
NA26 – εἰ δὲ ἀπεθάνομεν (5627) σὺν Χριστῷ, πιστεύομεν (5719) ὅτι καὶ συζήσομεν (5692) αὐτῷ·
WH – ει δε απεθανομεν (5627) συν χριστω πιστευομεν (5719) οτι και συζησομεν (5692) αυτω
PES – ܐܶܢ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܡܺܝܬ݂ܢ ܥܰܡ ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܗܰܝܡܶܢ ܕ݁ܥܰܡܶܗ ܥܰܡ ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܺܚܶܐ ܀
Lexical Parser:  
Romans 6:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – knowing that Christ, having been raised from the dead, is never to die again; death no longer is master over Him.
NA26 – εἰδότες (5761) ὅτι Χριστὸς ἐγερθεὶς (5685) ἐκ νεκρῶν οὐκέτι ἀποθνῄσκει, (5719) θάνατος αὐτοῦ οὐκέτι κυριεύει. (5719)
WH – ειδοτες (5761) οτι χριστος εγερθεις (5685) εκ νεκρων ουκετι αποθνησκει (5719) θανατος αυτου ουκετι κυριευει (5719)
PES – ܝܳܕ݂ܥܺܝܢܰܢ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܩܳܡ ܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܡܺܝܬ݂ܶܐ ܘܬ݂ܽܘܒ݂ ܠܳܐ ܡܳܐܶܬ݂ ܘܡܰܘܬ݁ܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܬ݁ܰܠܰܛ ܒ݁ܶܗ ܀
Lexical Parser:  
Romans 6:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For the death that He died, He died to sin once for all; but the life that He lives, He lives to God.
NA26 – γὰρ ἀπέθανεν, (5627) τῇ ἁμαρτίᾳ ἀπέθανεν (5627) ἐφάπαξ· δὲ ζῇ, (5719) ζῇ (5719) τῷ θεῷ.
WH – ο γαρ απεθανεν (5627) τη αμαρτια απεθανεν (5627) εφαπαξ ο δε ζη (5719) ζη (5719) τω θεω
PES – ܕ݁ܡܺܝܬ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܠܰܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܗܽܘ ܡܺܝܬ݂ ܚܕ݂ܳܐ ܙܒ݂ܰܢ ܘܰܕ݂ܚܰܝ ܚܰܝ ܗ݈ܽܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Romans 6:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Even so consider yourselves to be dead to sin, but alive to God in Christ Jesus.
NA26 – οὕτως καὶ ὑμεῖς λογίζεσθε (5737) ἑαυτοὺς εἶναι (5750) νεκροὺς μὲν τῇ ἁμαρτίᾳ ζῶντας (5723) δὲ τῷ θεῷ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.
WH – ουτως και υμεις λογιζεσθε (5737) εαυτους [ ειναι (5721) | [ειναι] (5721) ] νεκρους μεν τη αμαρτια ζωντας (5723) δε τω θεω εν χριστω ιησου
PES – ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܚܫܽܘܒ݂ܘ ܢܰܦ݂ܫܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܡܺܝܬ݂ܶܐ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܰܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܘܚܰܝܶܐ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒ݁ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Romans 6:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore do not let sin reign in your mortal body so that you obey its lusts,
NA26 – Μὴ οὖν βασιλευέτω (5720) ἁμαρτία ἐν τῷ θνητῷ ὑμῶν σώματι εἰς τὸ ὑπακούειν (5721) ταῖς ἐπιθυμίαις αὐτοῦ,
WH – μη ουν βασιλευετω (5720) η αμαρτια εν τω θνητω υμων σωματι εις το υπακουειν (5721) ταις επιθυμιαις αυτου
PES – ܠܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܬ݁ܰܡܠܶܟ݂ ܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܒ݁ܦ݂ܰܓ݂ܪܟ݂ܽܘܢ ܡܺܝܬ݂ܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܬ݂ܶܫܬ݁ܰܡܥܽܘܢ ܠܰܪܓ݂ܺܝܓ݂ܳܬ݂ܶܗ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain