Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 14:11

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Romans 14:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For it is written, "" I , Lord, , God."
NA26 – γέγραπται (5769) γάρ, Ζῶ (5719) ἐγώ, λέγει (5719) κύριος, ὅτι ἐμοὶ κάμψει (5692) πᾶν γόνυ, καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσεται τῷ θεῷ.
WH – γεγραπται (5769) γαρ ζω (5719) εγω λεγει (5719) κυριος οτι εμοι καμψει (5692) παν γονυ και πασα γλωσσα εξομολογησεται (5698) τω θεω
PES – ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ ܕ݁ܚܰܝ ܐ݈ܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܕ݁ܠܺܝ ܬ݁ܶܟ݁ܽܘܦ݂ ܟ݁ܽܠ ܒ݁ܪܽܘܟ݂ ܘܠܺܝ ܢܰܘܕ݁ܶܐ ܟ݁ܽܠ ܠܶܫܳܢ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain