Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 16:1

New American Standard Version
Revelation 16:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then I heard a loud voice from the temple, saying to the seven angels, ""Go and pour out on the earth the seven bowls of the wrath of God."
NA26 – Καὶ ἤκουσα (5656) μεγάλης φωνῆς ἐκ τοῦ ναοῦ λεγούσης (5723) τοῖς ἑπτὰ ἀγγέλοις, Ὑπάγετε (5720) καὶ ἐκχέετε (5720) τὰς ἑπτὰ φιάλας τοῦ θυμοῦ τοῦ θεοῦ εἰς τὴν γῆν.
WH – και ηκουσα (5656) μεγαλης φωνης εκ του ναου λεγουσης (5723) τοις επτα αγγελοις υπαγετε (5720) και εκχεετε (5720) τας επτα φιαλας του θυμου του θεου εις την γην
PES – ܘܫܶܡܥܶܬ݂ ܩܳܠܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܡܶܢ ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܕ݁ܳܐܡܰܪ ܠܫܰܒ݂ܥܳܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܺܝܢ ܙܶܠܘ ܘܰܐܫܽܘܕ݂ܘ ܫܒ݂ܰܥ ܙܳܒ݂ܽܘܪܺܝܢ ܕ݁ܚܶܡܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile