Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 20:13-15

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Revelation 20:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And the sea gave up the dead which were in it, and death and Hades gave up the dead which were in them; and they were judged, every one {of them} according to their deeds.
NA26 – καὶ ἔδωκεν (5656) θάλασσα τοὺς νεκροὺς τοὺς ἐν αὐτῇ, καὶ θάνατος καὶ ᾅδης ἔδωκαν (5656) τοὺς νεκροὺς τοὺς ἐν αὐτοῖς, καὶ ἐκρίθησαν (5681) ἕκαστος κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν.
WH – και εδωκεν (5656) η θαλασσα τους νεκρους τους εν αυτη και ο θανατος και ο αδης εδωκαν (5656) τους νεκρους τους εν αυτοις και εκριθησαν (5681) εκαστος κατα τα εργα αυτων
PES – ܘܝܰܗ݈ܒ݂ ܝܰܡܳܐ ܡܺܝܬ݂ܶܐ ܕ݁ܒ݂ܶܗ ܘܡܰܘܬ݁ܳܐ ܘܰܫܝܽܘܠ ܝܰܗ݈ܒ݂ܘ ܡܺܝܬ݂ܶܐ ܕ݁ܨܶܐܝܕ݂ܰܝܗܽܘܢ ܘܶܐܬ݁ܕ݂ܺܝܢ ܚܰܕ݂ ܚܰܕ݂ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܥܒ݂ܳܕ݂ܰܝܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  
Revelation 20:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then death and Hades were thrown into the lake of fire. This is the second death, the lake of fire.
NA26 – καὶ θάνατος καὶ ᾅδης ἐβλήθησαν (5681) εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρός. οὗτος θάνατος δεύτερός ἐστιν, (5748) λίμνη τοῦ πυρός.
WH – και ο θανατος και ο αδης εβληθησαν (5681) εις την λιμνην του πυρος ουτος ο θανατος ο δευτερος εστιν (5719) η λιμνη του πυρος
PES – ܘܡܰܘܬ݁ܳܐ ܘܰܫܝܽܘܠ ܐܶܬ݂ܪܡܺܝܘ ܒ݁ܝܰܡܬ݂ܳܐ ܕ݁ܢܽܘܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܬ݁ܶܢܝܳܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Revelation 20:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And if anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire.
NA26 – καὶ εἴ τις οὐχ εὑρέθη (5681) ἐν τῇ βίβλῳ τῆς ζωῆς γεγραμμένος (5772) ἐβλήθη (5681) εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρός.
WH – και ει τις ουχ ευρεθη (5681) εν τη βιβλω της ζωης γεγραμμενος (5772) εβληθη (5681) εις την λιμνην του πυρος
PES – ܘܰܐܝܢܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܐܶܫܬ݁ܟ݂ܰܚ ܕ݁ܰܪܫܺܝܡ ܒ݁ܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܕ݁ܚܰܝܶܐ ܐܶܬ݂ܪܡܺܝ ܒ݁ܝܰܡܬ݂ܳܐ ܕ݁ܢܽܘܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain