Lectionary Calendar
Friday, December 8th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 26:41

New American Standard Version
Matthew 26:41
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Keep watching and praying that you may not enter into temptation; the spirit is willing, but the flesh is weak."
NA26 – γρηγορεῖτε (5720) καὶ προσεύχεσθε, (5737) ἵνα μὴ εἰσέλθητε (5632) εἰς πειρασμόν· τὸ μὲν πνεῦμα πρόθυμον δὲ σὰρξ ἀσθενής.
WH – γρηγορειτε (5720) και προσευχεσθε (5737) ινα μη εισελθητε (5632) εις πειρασμον το μεν πνευμα προθυμον η δε σαρξ ασθενης
PES – ܐܶܬ݁ܬ݁ܥܺܝܪܘ ܘܨܰܠܰܘ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܶܥܠܽܘܢ ܠܢܶܣܝܽܘܢܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܡܛܰܝܒ݂ܳܐ ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܪܺܝܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile