Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 22:17,21

New American Standard Version
Matthew 22:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Tell us then, what do You think? Is it lawful to give a poll-tax to Caesar, or not?"
NA26 – εἰπὲ (5628) οὖν ἡμῖν τί σοι δοκεῖ· (5719) ἔξεστιν δοῦναι (5629) κῆνσον Καίσαρι οὔ;
WH – [ ειπον (5628) | ειπε (5628) ] ουν ημιν τι σοι δοκει (5719) εξεστιν (5719) δουναι (5629) κηνσον καισαρι η ου
PES – ܐܶܡܰܪ ܠܰܢ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܡܶܬ݂ܚܙܶܐ ܠܳܟ݂ ܫܰܠܺܝܛ ܠܡܶܬ݁ܰܠ ܟ݁ܣܶܦ݂ ܪܺܫܳܐ ܠܩܶܣܰܪ ܐܰܘ ܠܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 22:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – They *said to Him, ""Caesar's." Then He *said to them, ""Then render to Caesar the things that are Caesar's; and to God the things that are God's."
NA26 – λέγουσιν (5719) αὐτῷ, Καίσαρος. τότε λέγει (5719) αὐτοῖς, Ἀπόδοτε (5628) οὖν τὰ Καίσαρος Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ θεοῦ τῷ θεῷ.
WH – λεγουσιν (5719) [ | αυτω ] καισαρος τοτε λεγει (5719) αυτοις αποδοτε (5628) ουν τα καισαρος καισαρι και τα του θεου τω θεω
PES – ܐܳܡܪܺܝܢ ܕ݁ܩܶܣܰܪ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܗܰܒ݂ܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܕ݁ܩܶܣܰܪ ܠܩܶܣܰܪ ܘܕ݂ܰܐܠܳܗܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile