Lectionary Calendar
Friday, December 8th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 1:16,18

New American Standard Version
Matthew 1:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Jacob was the father of Joseph the husband of Mary, by whom Jesus was born, who is called the Messiah.
NA26 – Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησεν (5656) τὸν Ἰωσὴφ τὸν ἄνδρα Μαρίας, ἐξ ἧς ἐγεννήθη (5681) Ἰησοῦς λεγόμενος (5746) Χριστός.
WH – ιακωβ δε εγεννησεν (5656) τον ιωσηφ τον ανδρα μαριας εξ ης εγεννηθη (5681) ιησους ο λεγομενος (5746) χριστος
PES – ܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܐܰܘܠܶܕ݂ ܠܝܰܘܣܶܦ݂ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܗ ܕ݁ܡܰܪܝܰܡ ܕ݁ܡܶܢܳܗ ܐܶܬ݂ܺܝܠܶܕ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܪܶܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 1:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now the birth of Jesus Christ was as follows: when His mother Mary had been betrothed to Joseph, before they came together she was found to be with child by the Holy Spirit.
NA26 – Τοῦ δὲ Ἰησοῦ Χριστοῦ γένεσις οὕτως ἦν. (5713) μνηστευθείσης (5685) τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μαρίας τῷ Ἰωσήφ, πρὶν συνελθεῖν (5629) αὐτοὺς εὑρέθη (5681) ἐν γαστρὶ ἔχουσα (5723) ἐκ πνεύματος ἁγίου.
WH – του δε [ [ιησου] | ιησου ] χριστου η γενεσις ουτως ην (5707) μνηστευθεισης (5685) της μητρος αυτου μαριας τω ιωσηφ πριν η συνελθειν (5629) αυτους ευρεθη (5681) εν γαστρι εχουσα (5723) εκ πνευματος αγιου
PES – ܝܰܠܕ݁ܶܗ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܗܘܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܟ݂ܺܝܪܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܡܰܪܝܰܡ ܐܶܡܶܗ ܠܝܰܘܣܶܦ݂ ܥܰܕ݂ܠܳܐ ܢܶܫܬ݁ܰܘܬ݁ܦ݂ܽܘܢ ܐܶܫܬ݁ܰܟ݂ܚܰܬ݂ ܒ݁ܰܛܢܳܐ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile