Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 14:3-5

New American Standard Version
Matthew 14:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For when Herod had John arrested, he bound him and put him in prison because of Herodias, the wife of his brother Philip.
NA26 – γὰρ Ἡρῴδης κρατήσας (5660) τὸν Ἰωάννην ἔδησεν (5656) αὐτὸν καὶ ἐν φυλακῇ ἀπέθετο (5639) διὰ Ἡρῳδιάδα τὴν γυναῖκα Φιλίππου τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ·
WH – ο γαρ ηρωδης κρατησας (5660) τον ιωαννην εδησεν (5656) [ | [αυτον] ] και εν φυλακη απεθετο (5639) δια ηρωδιαδα την γυναικα φιλιππου του αδελφου αυτου
PES – ܗܰܘ ܓ݁ܶܝܪ ܗܶܪܳܘܕ݂ܶܣ ܐܶܚܰܕ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܘܰܐܣܪܶܗ ܘܰܐܪܡܝܶܗ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܐܰܣܺܝܪܶܐ ܡܶܛܽܠ ܗܶܪܳܘܕ݂ܺܝܰܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܰܬ݂ ܦ݂ܺܝܠܺܝܦ݁ܳܘܣ ܐܰܚܽܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 14:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For John had been saying to him, ""It is not lawful for you to have her."
NA26 – ἔλεγεν (5707) γὰρ Ἰωάννης αὐτῷ, Οὐκ ἔξεστίν σοι ἔχειν (5721) αὐτήν.
WH – ελεγεν (5707) γαρ ο ιωαννης αυτω ουκ εξεστιν (5719) σοι εχειν (5721) αυτην
PES – ܐܳܡܰܪ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ ܓ݁ܶܝܪ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕ݁ܠܳܐ ܫܰܠܺܝܛ ܕ݁ܬ݂ܶܗܘܶܐ ܠܳܟ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 14:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Although Herod wanted to put him to death, he feared the crowd, because they regarded John as a prophet.
NA26 – καὶ θέλων (5723) αὐτὸν ἀποκτεῖναι (5658) ἐφοβήθη (5675) τὸν ὄχλον, ὅτι ὡς προφήτην αὐτὸν εἶχον. (5707)
WH – και θελων (5723) αυτον αποκτειναι (5658) εφοβηθη (5675) τον οχλον οτι ως προφητην αυτον ειχον (5707)
PES – ܘܨܳܒ݂ܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܠܡܶܩܛܠܶܗ ܘܕ݂ܳܚܶܠ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ ܕ݁ܰܐܝܟ݂ ܕ݁ܠܰܢܒ݂ܺܝܳܐ ܐܰܚܺܝܕ݂ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile