Lectionary Calendar
Monday, December 4th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 3:11

New American Standard Version
Mark 3:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Whenever the unclean spirits saw Him, they would fall down before Him and shout, ""You are the Son of God!"
NA26 – καὶ τὰ πνεύματα τὰ ἀκάθαρτα, ὅταν αὐτὸν ἐθεώρουν, (5707) προσέπιπτον (5707) αὐτῷ καὶ ἔκραζον (5707) λέγοντες (5723) ὅτι Σὺ εἶ (5748) υἱὸς τοῦ θεοῦ.
WH – και τα πνευματα τα ακαθαρτα οταν αυτον εθεωρουν (5707) προσεπιπτον (5707) αυτω και εκραζον (5707) [ λεγοντα (5723) | λεγοντες (5723) ] οτι συ ει (5719) ο υιος του θεου
PES – ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܗ݈ܘܰܝ ܠܗܽܘܢ ܡܰܚܘܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܪܽܘܚܶܐ ܛܰܢܦ݂ܳܬ݂ܳܐ ܡܳܐ ܕ݁ܰܚܙܰܐܘܽܗ݈ܝ ܢܳܦ݂ܠܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܘܩܳܥܶܝܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܗ݈ܽܘ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile