Lectionary Calendar
Sunday, December 3rd, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 15:40,47

New American Standard Version
Mark 15:40
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – There were also {some} women looking on from a distance, among whom {were} Mary Magdalene, and Mary the mother of James the Less and Joses, and Salome.
NA26 – Ἦσαν (5713) δὲ καὶ γυναῖκες ἀπὸ μακρόθεν θεωροῦσαι, (5723) ἐν αἷς καὶ Μαρία Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία Ἰακώβου τοῦ μικροῦ καὶ Ἰωσῆτος μήτηρ καὶ Σαλώμη,
WH – ησαν (5707) δε και γυναικες απο μακροθεν θεωρουσαι (5723) εν αις και [ μαριαμ | μαρια ] η μαγδαληνη και μαρια η ιακωβου του μικρου και ιωσητος μητηρ και σαλωμη
PES – ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܰܝ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܦ݂ ܢܶܫܶܐ ܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ ܕ݁ܚܳܙܝܳܢ ܗ݈ܘܰܝ ܡܰܪܝܰܡ ܡܰܓ݂ܕ݁ܠܳܝܬ݁ܳܐ ܘܡܰܪܝܰܡ ܐܶܡܶܗ ܕ݁ܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܙܥܽܘܪܳܐ ܘܰܕ݂ܝܳܘܣܺܐ ܘܫܳܠܽܘܡ ܀
Lexical Parser:  
Mark 15:47
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Mary Magdalene and Mary the {mother} of Joses were looking on {to see} where He was laid.
NA26 – δὲ Μαρία Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία Ἰωσῆτος ἐθεώρουν (5707) ποῦ τέθειται. (5769)
WH – η δε μαρια η μαγδαληνη και μαρια η ιωσητος εθεωρουν (5707) που τεθειται (5769)
PES – ܡܰܪܝܰܡ ܕ݁ܶܝܢ ܡܰܓ݂ܕ݁ܠܳܝܬ݁ܳܐ ܘܡܰܪܝܰܡ ܗܳܝ ܕ݁ܝܽܘܣܺܐ ܚܙܰܝ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݁ܬ݁ܣܺܝܡ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile