Lectionary Calendar
Friday, December 8th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 15:20

New American Standard Version
Mark 15:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – After they had mocked Him, they took the purple robe off Him and put His {own} garments on Him. And they *led Him out to crucify Him.
NA26 – καὶ ὅτε ἐνέπαιξαν αὐτῷ, ἐξέδυσαν αὐτὸν τὴν πορφύραν καὶ ἐνέδυσαν (5656) αὐτὸν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ. καὶ ἐξάγουσιν αὐτὸν ἵνα σταυρώσωσιν (5661) αὐτόν.
WH – και οτε ενεπαιξαν (5656) αυτω εξεδυσαν (5656) αυτον την πορφυραν και ενεδυσαν (5656) αυτον τα ιματια αυτου και εξαγουσιν (5719) αυτον ινα σταυρωσωσιν (5661) αυτον
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܒ݁ܰܙܰܚܘ ܒ݁ܶܗ ܐܰܫܠܚܽܘܗ݈ܝ ܐܰܪܓ݂ܳܘܢܶܐ ܘܰܐܠܒ݁ܫܽܘܗ݈ܝ ܡܳܐܢܰܘܗ݈ܝ ܘܰܐܦ݁ܩܽܘܗ݈ܝ ܕ݁ܢܶܙܩܦ݂ܽܘܢܳܝܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile