Lectionary Calendar
Sunday, December 3rd, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 11:17

New American Standard Version
Mark 11:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He {began} to teach and say to them, ""Is it not written, ' '? But you have made it a ' ."
NA26 – καὶ ἐδίδασκεν (5707) καὶ ἔλεγεν (5707) αὐτοῖς, Οὐ γέγραπται (5769) ὅτι οἶκός μου οἶκος προσευχῆς κληθήσεται (5701) πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν; ὑμεῖς δὲ πεποιήκατε (5758) αὐτὸν σπήλαιον λῃστῶν.
WH – και εδιδασκεν (5707) και ελεγεν (5707) [ | αυτοις ] ου γεγραπται (5769) οτι ο οικος μου οικος προσευχης κληθησεται (5701) πασιν τοις εθνεσιν υμεις δε πεποιηκατε (5758) αυτον σπηλαιον ληστων
PES – ܘܡܰܠܶܦ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܘܳܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܠܳܐ ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ ܕ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܝ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܨܠܽܘܬ݂ܳܐ ܢܶܬ݂ܩܪܶܐ ܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ݈ܡܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܥܒ݂ܰܕ݁ܬ݁ܽܘܢܳܝܗ݈ܝ ܡܥܰܪܬ݂ܳܐ ܕ݁ܠܶܣܛܳܝܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile