Attention!
2.5 million Ukrainian refugees have fled to Poland. Churches are helping but the financial burden is too much.
Consider helping today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 11:27-32

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Mark 11:27
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – They *came again to Jerusalem. And as He was walking in the temple, the chief priests and the scribes and the elders *came to Him,
NA26 – Καὶ ἔρχονται (5736) πάλιν εἰς Ἱεροσόλυμα. καὶ ἐν τῷ ἱερῷ περιπατοῦντος (5723) αὐτοῦ ἔρχονται (5736) πρὸς αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι
WH – και ερχονται (5736) παλιν εις ιεροσολυμα και εν τω ιερω περιπατουντος (5723) αυτου ερχονται (5736) προς αυτον οι αρχιερεις και οι γραμματεις και οι πρεσβυτεροι
PES – ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܘܟ݂ܰܕ݂ ܡܗܰܠܶܟ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܐܶܬ݂ܰܘ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܪܰܒ݁ܰܝ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܘܣܳܦ݂ܪܶܐ ܘܩܰܫܺܝܫܶܐ ܀
Lexical Parser:  
Mark 11:28
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and {began} saying to Him, ""By what authority are You doing these things, or who gave You this authority to do these things?"
NA26 – καὶ ἔλεγον (5707) αὐτῷ, Ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς; (5719) τίς σοι ἔδωκεν (5656) τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἵνα ταῦτα ποιῇς; (5725)
WH – και ελεγον (5707) αυτω εν ποια εξουσια ταυτα ποιεις (5719) η τις σοι εδωκεν (5656) την εξουσιαν ταυτην ινα ταυτα ποιης (5725)
PES – ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܒ݁ܰܐܝܢܳܐ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܘܡܰܢܽܘ ܝܰܗ݈ܒ݂ ܠܳܟ݂ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕ݁ܗܳܠܶܝܢ ܬ݁ܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܀
Lexical Parser:  
Mark 11:29
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And Jesus said to them, ""I will ask you one question, and you answer Me, and {then} I will tell you by what authority I do these things.
NA26 – δὲ Ἰησοῦς εἶπεν (5627) αὐτοῖς, Ἐπερωτήσω (5692) ὑμᾶς ἕνα λόγον, καὶ ἀποκρίθητέ (5676) μοι, καὶ ἐρῶ (5692) ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ· (5719)
WH – ο δε ιησους ειπεν (5627) αυτοις επερωτησω (5692) υμας ενα λογον και αποκριθητε (5676) μοι και ερω (5692) υμιν εν ποια εξουσια ταυτα ποιω (5719)
PES – ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܐܶܫܰܐܶܠܟ݂ܽܘܢ ܐܳܦ݂ ܐܶܢܳܐ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܕ݁ܬ݂ܺܐܡܪܽܘܢ ܠܺܝ ܘܶܐܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܰܐܝܢܳܐ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Mark 11:30
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Was the baptism of John from heaven, or from men? Answer Me."
NA26 – τὸ βάπτισμα τὸ Ἰωάννου ἐξ οὐρανοῦ ἦν (5713) ἐξ ἀνθρώπων; ἀποκρίθητέ (5676) μοι.
WH – το βαπτισμα το ιωαννου εξ ουρανου ην (5707) η εξ ανθρωπων αποκριθητε (5676) μοι
PES – ܡܰܥܡܽܘܕ݂ܺܝܬ݂ܶܗ ܕ݁ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܶܢ ܐܰܝܡܶܟ݁ܳܐ ܗ݈ܝ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܐܰܘ ܡܶܢ ܒ݁ܢܰܝ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܐܶܡܰܪܘ ܠܺܝ ܀
Lexical Parser:  
Mark 11:31
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – They {began} reasoning among themselves, saying, ""If we say, 'From heaven,' He will say, 'Then why did you not believe him?'
NA26 – καὶ διελογίζοντο (5711) πρὸς ἑαυτοὺς λέγοντες, (5723) Ἐὰν εἴπωμεν, (5632) Ἐξ οὐρανοῦ, ἐρεῖ, (5692) Διὰ τί οὖν οὐκ ἐπιστεύσατε (5656) αὐτῷ;
WH – και διελογιζοντο (5711) προς εαυτους λεγοντες (5723) εαν ειπωμεν (5632) εξ ουρανου ερει (5692) δια τι [ουν] ουκ επιστευσατε (5656) αυτω
PES – ܘܶܐܬ݂ܚܰܫܰܒ݂ܘ ܒ݁ܢܰܦ݂ܫܗܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪܘ ܕ݁ܶܐܢ ܢܺܐܡܰܪ ܠܶܗ ܕ݁ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܐܳܡܰܪ ܠܰܢ ܘܰܠܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܗܰܝܡܶܢܬ݁ܽܘܢܳܝܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  
Mark 11:32
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""But shall we say, 'From men'?"--they were afraid of the people, for everyone considered John to have been a real prophet.
NA26 – ἀλλὰ εἴπωμεν, (5632) Ἐξ ἀνθρώπων; ἐφοβοῦντο (5711) τὸν ὄχλον, ἅπαντες γὰρ εἶχον (5707) τὸν Ἰωάννην ὄντως ὅτι προφήτης ἦν. (5713)
WH – αλλα ειπωμεν (5632) εξ ανθρωπων εφοβουντο (5711) τον οχλον απαντες γαρ ειχον (5707) τον ιωαννην οντως οτι προφητης ην (5707)
PES – ܘܰܕ݂ܢܺܐܡܰܪ ܡܶܢ ܒ݁ܢܰܝ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܕ݁ܶܚܠܬ݂ܳܐ ܗ݈ܝ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܐܰܚܺܝܕ݂ܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕ݁ܫܰܪܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܢܒ݂ܺܝܳܐ ܗ݈ܘ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain