Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 6:47-49

New American Standard Version
Luke 6:47
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Everyone who comes to Me and hears My words and acts on them, I will show you whom he is like:
NA26 – πᾶς ἐρχόμενος (5740) πρός με καὶ ἀκούων (5723) μου τῶν λόγων καὶ ποιῶν (5723) αὐτούς, ὑποδείξω ὑμῖν τίνι ἐστὶν (5748) ὅμοιος·
WH – πας ο ερχομενος (5740) προς με και ακουων (5723) μου των λογων και ποιων (5723) αυτους υποδειξω (5692) υμιν τινι εστιν (5719) ομοιος
PES – ܟ݁ܽܠ ܐ݈ܢܳܫ ܕ݁ܳܐܬ݂ܶܐ ܠܘܳܬ݂ܝ ܘܫܳܡܰܥ ܡܶܠܰܝ ܘܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܠܗܶܝܢ ܐܶܚܰܘܶܝܟ݂ܽܘܢ ܠܡܳܢܳܐ ܕ݁ܳܡܶܐ ܀
Lexical Parser:  
Luke 6:48
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – he is like a man building a house, who dug deep and laid a foundation on the rock; and when a flood occurred, the torrent burst against that house and could not shake it, because it had been well built.
NA26 – ὅμοιός ἐστιν (5748) ἀνθρώπῳ οἰκοδομοῦντι (5723) οἰκίαν ὃς ἔσκαψεν (5656) καὶ ἐβάθυνεν (5656) καὶ ἔθηκεν (5656) θεμέλιον ἐπὶ τὴν πέτραν· πλημμύρης δὲ γενομένης (5637) προσέρηξεν ποταμὸς τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, καὶ οὐκ ἴσχυσεν (5656) σαλεῦσαι (5658) αὐτὴν διὰ τὸ καλῶς οἰκοδομῆσθαι (5771) αὐτήν.
WH – ομοιος εστιν (5719) ανθρωπω οικοδομουντι (5723) οικιαν ος εσκαψεν (5656) και εβαθυνεν (5656) και εθηκεν (5656) θεμελιον επι την πετραν πλημμυρης δε γενομενης (5637) προσερηξεν (5656) ο ποταμος τη οικια εκεινη και ουκ ισχυσεν (5656) σαλευσαι (5658) αυτην δια το καλως οικοδομησθαι (5771) αυτην
PES – ܕ݁ܳܡܶܐ ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܢܳܐ ܒ݁ܰܝܬ݁ܳܐ ܘܰܚܦ݂ܰܪ ܘܥܰܡܶܩ ܘܣܳܡ ܫܶܬ݂ܶܐܣܶܐ ܥܰܠ ܫܽܘܥܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܗܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܠܶܐܳܐ ܐܶܬ݁ܛܰܪܺܝ ܡܶܠܶܐܳܐ ܒ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ ܗܰܘ ܘܠܳܐ ܐܶܫܟ݁ܰܚ ܕ݁ܰܢܙܺܝܥܺܝܘܗ݈ܝ ܣܺܝܡܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܫܶܬ݂ܶܐܣܬ݁ܶܗ ܥܰܠ ܫܽܘܥܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Luke 6:49
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""But the one who has heard and has not acted {accordingly,} is like a man who built a house on the ground without any foundation; and the torrent burst against it and immediately it collapsed, and the ruin of that house was great."
NA26 – δὲ ἀκούσας (5660) καὶ μὴ ποιήσας (5660) ὅμοιός ἐστιν (5748) ἀνθρώπῳ οἰκοδομήσαντι (5660) οἰκίαν ἐπὶ τὴν γῆν χωρὶς θεμελίου, προσέρηξεν ποταμός, καὶ εὐθὺς συνέπεσεν, (5627) καὶ ἐγένετο (5633) τὸ ῥῆγμα τῆς οἰκίας ἐκείνης μέγα.
WH – ο δε ακουσας (5660) και μη ποιησας (5660) ομοιος εστιν (5719) ανθρωπω οικοδομησαντι (5660) οικιαν επι την γην χωρις θεμελιου η προσερηξεν (5656) ο ποταμος και ευθυς συνεπεσεν (5627) και εγενετο (5633) το ρηγμα της οικιας εκεινης μεγα
PES – ܘܗܰܘ ܕ݁ܫܳܡܰܥ ܘܠܳܐ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܕ݁ܳܡܶܐ ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܢܳܐ ܒ݁ܰܝܬ݁ܶܗ ܥܰܠ ܥܰܦ݂ܪܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܫܶܬ݂ܶܐܣܬ݁ܳܐ ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܬ݁ܛܰܪܺܝ ܒ݁ܶܗ ܢܰܗܪܳܐ ܒ݁ܰܪ ܫܳܥܬ݂ܶܗ ܢܦ݂ܰܠ ܘܰܗܘܳܬ݂ ܡܰܦ݁ܽܘܠܬ݁ܶܗ ܪܰܒ݁ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ ܗܰܘ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile