Lectionary Calendar
Sunday, December 3rd, 2023
the First Week of Advent
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 2:25,38

New American Standard Version
Luke 2:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And there was a man in Jerusalem whose name was Simeon; and this man was righteous and devout, looking for the consolation of Israel; and the Holy Spirit was upon him.
NA26 – Καὶ ἰδοὺ (5628) ἄνθρωπος ἦν (5713) ἐν Ἰερουσαλὴμ ὄνομα Συμεών, καὶ ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος καὶ εὐλαβής, προσδεχόμενος (5740) παράκλησιν τοῦ Ἰσραήλ, καὶ πνεῦμα ἦν (5713) ἅγιον ἐπ αὐτόν·
WH – και ιδου (5640) ανθρωπος ην (5707) εν ιερουσαλημ ω ονομα συμεων και ο ανθρωπος ουτος δικαιος και ευλαβης προσδεχομενος (5740) παρακλησιν του ισραηλ και πνευμα ην (5707) αγιον επ αυτον
PES – ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܚܰܕ݂ ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܫܡܶܗ ܗܘܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܘܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܟ݁ܺܐܝܢ ܗ݈ܘܳܐ ܘܙܰܕ݁ܺܝܩ ܘܰܡܣܰܟ݁ܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܠܒ݂ܽܘܝܳܐܶܗ ܕ݁ܺܐܝܣܪܳܝܶܠ ܘܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  
Luke 2:38
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – At that very moment she came up and {began} giving thanks to God, and continued to speak of Him to all those who were looking for the redemption of Jerusalem.
NA26 – καὶ αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἐπιστᾶσα (5631) ἀνθωμολογεῖτο (5711) τῷ θεῷ καὶ ἐλάλει (5707) περὶ αὐτοῦ πᾶσιν τοῖς προσδεχομένοις (5740) λύτρωσιν Ἰερουσαλήμ.
WH – και αυτη τη ωρα επιστασα (5631) ανθωμολογειτο (5711) τω θεω και ελαλει (5707) περι αυτου πασιν τοις προσδεχομενοις (5740) λυτρωσιν ιερουσαλημ
PES – ܘܳܐܦ݂ ܗܺܝ ܩܳܡܰܬ݂ ܒ݁ܳܗ ܒ݁ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܘܰܐܘܕ݁ܝܰܬ݂ ܠܡܳܪܝܳܐ ܘܰܡܡܰܠܠܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܥܰܡ ܟ݁ܽܠܢܳܫ ܕ݁ܰܡܣܰܟ݁ܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܠܦ݂ܽܘܪܩܳܢܳܗ ܕ݁ܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile