Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 19:46

New American Standard Version
Luke 19:46
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – saying to them, ""It is written, ' ,' but you have made it a ' ."
NA26 – λέγων (5723) αὐτοῖς, Γέγραπται, (5769) Καὶ ἔσται (5704) οἶκός μου οἶκος προσευχῆς, ὑμεῖς δὲ αὐτὸν ἐποιήσατε (5656) σπήλαιον λῃστῶν.
WH – λεγων (5723) αυτοις γεγραπται (5769) και εσται (5695) ο οικος μου οικος προσευχης υμεις δε αυτον εποιησατε (5656) σπηλαιον ληστων
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ ܕ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܝ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܨܠܽܘܬ݂ܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܥܒ݂ܰܕ݁ܬ݁ܽܘܢܳܝܗ݈ܝ ܡܥܰܪܬ݂ܳܐ ܕ݁ܠܶܣܛܳܝܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile