Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 12:24,27

New American Standard Version
Luke 12:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Consider the ravens, for they neither sow nor reap; they have no storeroom nor barn, and {yet} God feeds them; how much more valuable you are than the birds!
NA26 – κατανοήσατε τοὺς κόρακας ὅτι οὐ σπείρουσιν (5719) οὐδὲ θερίζουσιν, (5719) οἷς οὐκ ἔστιν (5748) ταμεῖον οὐδὲ ἀποθήκη, καὶ θεὸς τρέφει (5719) αὐτούς· πόσῳ μᾶλλον ὑμεῖς διαφέρετε (5719) τῶν πετεινῶν.
WH – κατανοησατε (5657) τους κορακας οτι ου σπειρουσιν (5719) ουδε θεριζουσιν (5719) οις ουκ εστιν (5719) ταμειον ουδε αποθηκη και ο θεος τρεφει (5719) αυτους ποσω μαλλον υμεις διαφερετε (5719) των πετεινων
PES – ܐܶܬ݂ܒ݁ܰܩܰܘ ܒ݁ܢܰܥܒ݂ܶܐ ܕ݁ܠܳܐ ܙܳܪܥܺܝܢ ܘܠܳܐ ܚܳܨܕ݁ܺܝܢ ܘܠܰܝܬ݁ ܠܗܽܘܢ ܬ݁ܰܘܳܢܶܐ ܘܒ݂ܶܝܬ݂ ܩܦ݂ܳܣܶܐ ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܡܬ݂ܰܪܣܶܐ ܠܗܽܘܢ ܟ݁ܡܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܝܰܬ݁ܺܝܪܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܡܶܢ ܦ݁ܳܪܚܳܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Luke 12:27
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Consider the lilies, how they grow: they neither toil nor spin; but I tell you, not even Solomon in all his glory clothed himself like one of these.
NA26 – κατανοήσατε τὰ κρίνα πῶς αὐξάνει· οὐ κοπιᾷ οὐδὲ νήθει· λέγω (5719) δὲ ὑμῖν, οὐδὲ Σολομὼν ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ αὐτοῦ περιεβάλετο (5639) ὡς ἓν τούτων.
WH – κατανοησατε (5657) τα κρινα πως αυξανει (5719) ου κοπια (5719) ουδε νηθει (5719) λεγω (5719) δε υμιν ουδε σολομων εν παση τη δοξη αυτου περιεβαλετο (5639) ως εν τουτων
PES – ܐܶܬ݂ܒ݁ܰܩܰܘ ܒ݁ܫܽܘܫܰܢܶܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܪܳܒ݂ܝܳܢ ܕ݁ܠܳܐ ܠܳܐܝܳܢ ܘܠܳܐ ܥܳܙܠܳܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܠܳܐ ܫܠܶܝܡܳܘܢ ܒ݁ܟ݂ܽܠܶܗ ܫܽܘܒ݂ܚܶܗ ܐܶܬ݂ܟ݁ܰܣܺܝ ܐܰܝܟ݂ ܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile