Attention!
2.5 million Ukrainian refugees have fled to Poland. Churches are helping but the financial burden is too much.
Consider helping today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 9:7-9

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Luke 9:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now Herod the tetrarch heard of all that was happening; and he was greatly perplexed, because it was said by some that John had risen from the dead,
NA26 – Ἤκουσεν (5656) δὲ Ἡρῴδης τετραάρχης τὰ γινόμενα (5740) πάντα, καὶ διηπόρει (5707) διὰ τὸ λέγεσθαι (5745) ὑπό τινων ὅτι Ἰωάννης ἠγέρθη (5681) ἐκ νεκρῶν,
WH – ηκουσεν (5656) δε ηρωδης ο τετρααρχης τα γινομενα (5740) παντα και διηπορει (5707) δια το λεγεσθαι (5745) υπο τινων οτι ιωαννης ηγερθη (5681) εκ νεκρων
PES – ܫܡܰܥ ܕ݁ܶܝܢ ܗܶܪܳܘܕ݂ܶܣ ܛܶܛܪܰܪܟ݂ܰܐ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܕ݁ܗܳܘܝܳܢ ܗ݈ܘܰܝ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܶܗ ܘܡܶܬ݁ܕ݁ܰܡܰܪ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܳܐܡܪܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܐ݈ܢܳܫܺܝܢ ܕ݁ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܩܳܡ ܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܡܺܝܬ݂ܶܐ ܀
Lexical Parser:  
Luke 9:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and by some that Elijah had appeared, and by others that one of the prophets of old had risen again.
NA26 – ὑπό τινων δὲ ὅτι Ἠλίας ἐφάνη, (5648) ἄλλων δὲ ὅτι προφήτης τις τῶν ἀρχαίων ἀνέστη. (5627)
WH – υπο τινων δε οτι ηλιας εφανη (5648) αλλων δε οτι προφητης τις των αρχαιων ανεστη (5627)
PES – ܐ݈ܚܪܳܢܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܕ݁ܺܐܠܺܝܳܐ ܐܶܬ݂ܚܙܺܝ ܘܰܐ݈ܚܪܳܢܶܐ ܕ݁ܰܢܒ݂ܺܝܳܐ ܡܶܢ ܢܒ݂ܺܝܶܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܶܐ ܩܳܡ ܀
Lexical Parser:  
Luke 9:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Herod said, ""I myself had John beheaded; but who is this man about whom I hear such things?" And he kept trying to see Him.
NA26 – εἶπεν (5627) δὲ Ἡρῴδης, Ἰωάννην ἐγὼ ἀπεκεφάλισα· (5656) τίς δέ ἐστιν (5748) οὗτος περὶ οὗ ἀκούω (5719) τοιαῦτα; καὶ ἐζήτει (5707) ἰδεῖν (5629) αὐτόν.
WH – ειπεν (5627) δε [ [ο] | ] ηρωδης ιωαννην εγω απεκεφαλισα (5656) τις δε εστιν (5719) ουτος περι ου ακουω (5719) τοιαυτα και εζητει (5707) ιδειν (5629) αυτον
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܗܶܪܳܘܕ݂ܶܣ ܪܺܫܶܗ ܕ݁ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܶܢܳܐ ܦ݁ܶܣܩܶܬ݂ ܡܰܢܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܗܳܢܳܐ ܕ݁ܗܳܠܶܝܢ ܫܳܡܰܥ ܐ݈ܢܳܐ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܘܨܳܒ݂ܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܢܶܚܙܶܝܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain