Lectionary Calendar
Sunday, December 3rd, 2023
the First Week of Advent
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 6:18

New American Standard Version
John 6:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The sea {began} to be stirred up because a strong wind was blowing.
NA26 – τε θάλασσα ἀνέμου μεγάλου πνέοντος (5723) διεγείρετο. (5743)
WH – η τε θαλασσα ανεμου μεγαλου πνεοντος (5723) διεγειρετο (5712)
PES – ܝܰܡܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܙܕ݁ܩܶܦ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܪܽܘܚܳܐ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܢܶܫܒ݁ܰܬ݂ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile