Attention!
15 million Ukrainian are displaced by Russia's war.
Millions miss a meal or two each day.
Help us change that! Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 1:3-4,10

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
John 1:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – All things came into being through Him, and apart from Him nothing came into being that has come into being.
NA26 – πάντα δι αὐτοῦ ἐγένετο, (5633) καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο (5633) οὐδὲ ἕν. γέγονεν (5754)
WH – παντα δι αυτου εγενετο (5633) και χωρις αυτου εγενετο (5633) ουδε εν ο γεγονεν (5754)
PES – ܟ݁ܽܠ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܶܗ ܗܘܳܐ ܘܒ݂ܶܠܥܳܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܐܳܦ݂ܠܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܗܘܳܐ ܀
Lexical Parser:  
John 1:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – In Him was life, and the life was the Light of men.
NA26 – ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, (5713) καὶ ζωὴ ἦν (5713) τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων·
WH – εν αυτω ζωη ην (5707) και η ζωη ην (5707) το φως των ανθρωπων
PES – ܒ݁ܶܗ ܚܰܝܶܐ ܗܘܳܐ ܘܚܰܝܶܐ ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܀
Lexical Parser:  
John 1:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – He was in the world, and the world was made through Him, and the world did not know Him.
NA26 – ἐν τῷ κόσμῳ ἦν, (5713) καὶ κόσμος δι αὐτοῦ ἐγένετο, (5633) καὶ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω. (5627)
WH – εν τω κοσμω ην (5707) και ο κοσμος δι αυτου εγενετο (5633) και ο κοσμος αυτον ουκ εγνω (5627)
PES – ܒ݁ܥܳܠܡܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܘܥܳܠܡܳܐ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܶܗ ܗܘܳܐ ܘܥܳܠܡܳܐ ܠܳܐ ܝܰܕ݂ܥܶܗ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain