Lectionary Calendar
Monday, October 2nd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: James 1:4

New American Standard Version
James 1:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And let endurance have {its} perfect result, so that you may be perfect and complete, lacking in nothing.
NA26 – δὲ ὑπομονὴ ἔργον τέλειον ἐχέτω, (5720) ἵνα ἦτε (5753) τέλειοι καὶ ὁλόκληροι, ἐν μηδενὶ λειπόμενοι. (5746)
WH – η δε υπομονη εργον τελειον εχετω (5720) ινα ητε (5725) τελειοι και ολοκληροι εν μηδενι λειπομενοι (5746)
PES – ܠܳܗ ܕ݁ܶܝܢ ܠܰܡܣܰܝܒ݁ܪܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܳܗ ܥܒ݂ܳܕ݂ܳܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܗܘܽܘܢ ܓ݁ܡܺܝܪܺܝܢ ܘܰܡܫܰܠܡܳܢܺܝܢ ܘܰܒ݂ܡܶܕ݁ܶܡ ܠܳܐ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܚܰܣܺܝܪܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile