Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 2:5-7

New American Standard Version
Hebrews 2:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For He did not subject to angels the world to come, concerning which we are speaking.
NA26 – Οὐ γὰρ ἀγγέλοις ὑπέταξεν τὴν οἰκουμένην τὴν μέλλουσαν, (5723) περὶ ἧς λαλοῦμεν. (5719)
WH – ου γαρ αγγελοις υπεταξεν (5656) την οικουμενην την μελλουσαν (5723) περι ης λαλουμεν (5719)
PES – ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܠܡܰܠܰܐܟ݂ܶܐ ܫܰܥܒ݁ܶܕ݂ ܥܳܠܡܳܐ ܕ݁ܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ ܕ݁ܰܥܠܰܘܗ݈ܝ ܡܡܰܠܠܺܝܢܰܢ ܀
Lexical Parser:  
Hebrews 2:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But one has testified somewhere, saying, "" , ? , ?
NA26 – διεμαρτύρατο (5662) δέ πού τις λέγων, (5723) Τί ἐστιν (5748) ἄνθρωπος ὅτι μιμνῄσκῃ (5736) αὐτοῦ, υἱὸς ἀνθρώπου ὅτι ἐπισκέπτῃ (5736) αὐτόν;
WH – διεμαρτυρατο (5662) δε που τις λεγων (5723) τι εστιν (5719) ανθρωπος οτι μιμνησκη (5736) αυτου η υιος ανθρωπου οτι επισκεπτη (5736) αυτον
PES – ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܡܰܣܗܶܕ݂ ܟ݁ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܘܳܐܡܰܪ ܡܳܢܰܘ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܶܥ݈ܗܰܕ݁ܬ݁ܳܝܗ݈ܝ ܘܰܒ݂ܪܶܗ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܕ݁ܰܣܥܰܪܬ݁ܳܝܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  
Hebrews 2:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "" ; , ;
NA26 – ἠλάττωσας (5656) αὐτὸν βραχύ τι παρ ἀγγέλους, δόξῃ καὶ τιμῇ ἐστεφάνωσας (5656) αὐτόν,
WH – ηλαττωσας (5656) αυτον βραχυ τι παρ αγγελους δοξη και τιμη εστεφανωσας (5656) αυτον [ [και κατεστησας (5656) αυτον επι τα εργα των χειρων σου] | ]
PES – ܐܰܡܶܟ݂ܬ݁ܳܝܗ݈ܝ ܩܰܠܺܝܠ ܡܶܢ ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܐ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܣܳܡܬ݁ ܒ݁ܪܺܝܫܶܗ ܘܰܐܫܠܶܛܬ݁ܳܝܗ݈ܝ ܒ݁ܰܥܒ݂ܳܕ݂ܳܐ ܕ݁ܺܐܝܕ݂ܰܝܟ݁ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile