Lectionary Calendar
Sunday, December 3rd, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 10:24

New American Standard Version
Hebrews 10:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and let us consider how to stimulate one another to love and good deeds,
NA26 – καὶ κατανοῶμεν (5725) ἀλλήλους εἰς παροξυσμὸν ἀγάπης καὶ καλῶν ἔργων,
WH – και κατανοωμεν (5725) αλληλους εις παροξυσμον αγαπης και καλων εργων
PES – ܘܰܢܚܽܘܪ ܚܰܕ݂ ܒ݁ܚܰܕ݂ ܒ݁ܓ݂ܽܘܪܳܓ݂ܳܐ ܕ݁ܚܽܘܒ݁ܳܐ ܘܕ݂ܰܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ ܛܳܒ݂ܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile