Lectionary Calendar
Monday, October 2nd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Galatians 2:5

New American Standard Version
Galatians 2:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But we did not yield in subjection to them for even an hour, so that the truth of the gospel would remain with you.
NA26 – οἷς οὐδὲ πρὸς ὥραν εἴξαμεν τῇ ὑποταγῇ, ἵνα ἀλήθεια τοῦ εὐαγγελίου διαμείνῃ (5661) πρὸς ὑμᾶς.
WH – οις ουδε προς ωραν ειξαμεν (5656) τη υποταγη ινα η αληθεια του ευαγγελιου διαμεινη (5661) προς υμας
PES – ܐܳܦ݂ܠܳܐ ܡܠܶܐ ܫܳܥܳܐ ܐܶܬ݂ܪܡܺܝܢ ܠܫܽܘܥܒ݁ܳܕ݂ܗܽܘܢ ܕ݁ܰܫܪܳܪܳܗ ܕ݁ܰܣܒ݂ܰܪܬ݂ܳܐ ܢܩܰܘܶܐ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile