Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Ephesians 3:9

New American Standard Version
Ephesians 3:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and to bring to light what is the administration of the mystery which for ages has been hidden in God who created all things;
NA26 – καὶ φωτίσαι (5658) πάντας τίς οἰκονομία τοῦ μυστηρίου τοῦ ἀποκεκρυμμένου (5772) ἀπὸ τῶν αἰώνων ἐν τῷ θεῷ τῷ τὰ πάντα κτίσαντι, (5660)
WH – και φωτισαι (5658) [ | [παντας] ] τις η οικονομια του μυστηριου του αποκεκρυμμενου (5772) απο των αιωνων εν τω θεω τω τα παντα κτισαντι (5660)
PES – ܘܶܐܢܰܗܰܪ ܠܟ݂ܽܠܢܳܫ ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܗܳܝ ܡܕ݂ܰܒ݁ܪܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܐ݈ܪܳܙܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܰܟ݂ܣܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܢ ܥܳܠܡܶܐ ܒ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܕ݁ܟ݂ܽܠ ܒ݁ܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile