Lectionary Calendar
Sunday, December 3rd, 2023
the First Week of Advent
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Colossians 2:5

New American Standard Version
Colossians 2:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For even though I am absent in body, nevertheless I am with you in spirit, rejoicing to see your good discipline and the stability of your faith in Christ.
NA26 – εἰ γὰρ καὶ τῇ σαρκὶ ἄπειμι, (5748) ἀλλὰ τῷ πνεύματι σὺν ὑμῖν εἰμι, (5748) χαίρων (5723) καὶ βλέπων (5723) ὑμῶν τὴν τάξιν καὶ τὸ στερέωμα τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως ὑμῶν.
WH – ει γαρ και τη σαρκι απειμι (5719) αλλα τω πνευματι συν υμιν ειμι (5719) χαιρων (5723) και βλεπων (5723) υμων την ταξιν και το στερεωμα της εις χριστον πιστεως υμων
PES – ܐܳܦ݂ܶܢ ܒ݁ܰܒ݂ܣܰܪ ܓ݁ܶܝܪ ܦ݁ܰܪܺܝܩ ܐ݈ܢܳܐ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܪܽܘܚ ܥܰܡܟ݂ܽܘܢ ܐ݈ܢܳܐ ܘܚܳܕ݂ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܚܳܙܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܡܛܰܟ݁ܣܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܘܫܰܪܺܝܪܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܒ݂ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile