Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 28:20

New American Standard Version
Acts 28:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""For this reason, therefore, I requested to see you and to speak with you, for I am wearing this chain for the sake of the hope of Israel."
NA26 – διὰ ταύτην οὖν τὴν αἰτίαν παρεκάλεσα (5656) ὑμᾶς ἰδεῖν (5629) καὶ προσλαλῆσαι, (5658) ἕνεκεν γὰρ τῆς ἐλπίδος τοῦ Ἰσραὴλ τὴν ἅλυσιν ταύτην περίκειμαι. (5736)
WH – δια ταυτην ουν την αιτιαν παρεκαλεσα (5656) υμας ιδειν (5629) και προσλαλησαι (5658) [ εινεκεν | ενεκεν ] γαρ της ελπιδος του ισραηλ την αλυσιν ταυτην περικειμαι (5736)
PES – ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܒ݁ܥܺܝܬ݂ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܬ݂ܺܐܬ݂ܽܘܢ ܘܶܐܚܙܶܝܟ݂ܽܘܢ ܘܶܐܫܬ݁ܰܥܶܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܣܰܒ݂ܪܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܺܐܝܣܪܳܝܶܠ ܐܰܣܺܝܪ ܐ݈ܢܳܐ ܒ݁ܫܺܫܰܠܬ݁ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile