Lectionary Calendar
Sunday, December 3rd, 2023
the First Week of Advent
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 1:6

New American Standard Version
Acts 1:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – So when they had come together, they were asking Him, saying, ""Lord, is it at this time You are restoring the kingdom to Israel?"
NA26 – Οἱ μὲν οὖν συνελθόντες (5631) ἠρώτων (5707) αὐτὸν λέγοντες, (5723) Κύριε, εἰ ἐν τῷ χρόνῳ τούτῳ ἀποκαθιστάνεις (5719) τὴν βασιλείαν τῷ Ἰσραήλ;
WH – οι μεν ουν συνελθοντες (5631) ηρωτων (5707) αυτον λεγοντες (5723) κυριε ει εν τω χρονω τουτω αποκαθιστανεις (5719) την βασιλειαν τω ισραηλ
PES – ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܟ݁ܢܺܝܫܺܝܢ ܫܰܐܠܽܘܗ݈ܝ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܡܳܪܰܢ ܐܶܢ ܒ݁ܗܳܢܳܐ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܡܰܦ݂ܢܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܠܺܐܝܣܪܳܝܶܠ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile