Lectionary Calendar
Friday, December 8th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 18:5

New American Standard Version
Acts 18:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But when Silas and Timothy came down from Macedonia, Paul {began} devoting himself completely to the word, solemnly testifying to the Jews that Jesus was the Christ.
NA26 – Ὡς δὲ κατῆλθον (5627) ἀπὸ τῆς Μακεδονίας τε Σιλᾶς καὶ Τιμόθεος, συνείχετο (5712) τῷ λόγῳ Παῦλος, διαμαρτυρόμενος (5740) τοῖς Ἰουδαίοις εἶναι (5750) τὸν Χριστόν, Ἰησοῦν.
WH – ως δε κατηλθον (5627) απο της μακεδονιας ο τε σιλας και ο τιμοθεος συνειχετο (5712) τω λογω ο παυλος διαμαρτυρομενος (5740) τοις ιουδαιοις ειναι (5721) τον χριστον ιησουν
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܰܘ ܗ݈ܘܰܘ ܡܶܢ ܡܰܩܶܕ݂ܳܘܢܺܝܰܐ ܫܺܝܠܳܐ ܘܛܺܝܡܳܬ݂ܶܐܳܘܣ ܐܰܠܺܝܨ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܗ݈ܘ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܩܳܝܡܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܩܽܘܒ݂ܠܶܗ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܘܰܡܓ݂ܰܕ݁ܦ݂ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܣܰܗܶܕ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܗܽܘܝܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile