Lectionary Calendar
Friday, December 8th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Timothy 3:2

New American Standard Version
2 Timothy 3:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For men will be lovers of self, lovers of money, boastful, arrogant, revilers, disobedient to parents, ungrateful, unholy,
NA26 – ἔσονται (5704) γὰρ οἱ ἄνθρωποι φίλαυτοι, φιλάργυροι, ἀλαζόνες, ὑπερήφανοι, βλάσφημοι, γονεῦσιν ἀπειθεῖς, ἀχάριστοι, ἀνόσιοι,
WH – εσονται (5695) γαρ οι ανθρωποι φιλαυτοι φιλαργυροι αλαζονες υπερηφανοι βλασφημοι γονευσιν απειθεις αχαριστοι ανοσιοι
PES – ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܒ݁ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܪܳܚܡܰܝ ܢܰܦ݂ܫܗܽܘܢ ܘܪܳܚܡܰܝ ܟ݁ܶܣܦ݁ܳܐ ܫܰܒ݂ܗܪܳܢܶܐ ܪܳܡܶܐ ܡܓ݂ܰܕ݁ܦ݂ܳܢܶܐ ܕ݁ܰܠܐ݈ܢܳܫܰܝܗܽܘܢ ܠܳܐ ܡܶܬ݁ܛܦ݁ܺܝܣܺܝܢ ܟ݁ܳܦ݂ܪܰܝ ܒ݁ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܪܰܫܺܝܥܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile